Doelstelling

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is op 9 september 1970 opgericht.

De Stichting heeft ten doel het herstel en de instandhouding van uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie Fryslân en het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke gebouwen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

Lees hier de volledige statuten.

 

In bijzondere gevallen neemt de Stichting (rijksmonumentale) kerken over van kerkelijke gemeenten. Een overname vindt alleen plaats als er lokaal onvoldoende (financieel en bestuurlijk) draagvlak is overgebleven voor beheer en onderhoud van een monumentale kerk. Met het gebouw worden ook alle zaken die bij de kerk horen overgenomen, zoals orgel, preekstoel en avondmaalsvoorwerpen.

Méér kerken in bezit krijgen is geen doel op zich voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarom kijkt de Stichting zorgvuldig naar ieder verzoek tot overname. Als een lokale gemeenschap zelf de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van een kerkgebouw wil dragen, neemt de Stichting Alde Fryske Tsjerken het gebouw niet over. Ook is er een Waarderingscommissie die oordeelt of de kerk in aanmerking komt voor overname door onze Stichting. Kerkelijke en dorpsgemeenschappen die zich willen laten adviseren, kunnen contact opnemen met het bureau.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken kijkt verder dan alleen het kerkgebouw. Oog voor de landschappelijke en maatschappelijke omgeving is de aanleiding om samenwerking te zoeken met verwante organisaties en gemeenten.

De Stichting heeft de ANBI-status en is een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).